دانلودها
آیین نامه های سازمان مدیریت
نشریات سازمان مدیریت
مباحث 20گانه مقررات ملی
متن فهارس بها
شاخص تعدیل
برنامه های کاربردی


پیوند ها
سایت نظارت راهبردی
وزارت راه و ترابری
وزارت مسکن وشهرسازی
انجمن شرکت های ساختمانی
انجمن انبوه سازان
سایت اطلاع رسانی مناقصات

مطبوعات و نشریات
راه وساختمان
پیام آبادگران
دانلود آیین نامه های سازمان مدیریت
     
آیین نامه اجرایی ماده 81 بخشنامه 76574 ارائه پیشنهاد قیمت به تفکیک فصول بخشنامه 545585 بهنگام کردن برآورد مطالعات طراحی حد نصاب معاملات دواتی سال 86 پيمان مترمربع زيربنا دستوالعمل مهندسی ارزش آیین نامه تشخیص صلاحیت پیمانکاران بخشنامه 49834-100 راهنمای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب آیین نامه تشخیص صلاحیت مشاوران قانون برگزاری مناقصات بخشنامه امضای درخواست صلاحیت بخشنامه 87003 تعیین دامنه مناسبترین قیمت مناقصات یک مرحله ای تغییر در تعریف رشته های صلاحیت پیمانکاران بخشنامه تهیه فهرست بلند مناقصه گران بالاتر از پایه 1 دستورالعمل رسیدگی به تخلفات پیمانکاران شناسه ملي به شركتها ظرفیت مجاز کاری یبخشنامه غیرمجاز بودن شرکتهای واسطه برای صلاحیت پیمانکاری پیوست تجدیدنظر در نرخ پیمانها انعقاد پیمانهای سرجمع بخشنامه بیمه پروژه ها ببخشنامه تاخیرات ناشی از تاخیر در پرداخت صورت وضعیتها بخشنامه محرومیت افراد امتیازآور تکراری برای صلاحیت پیمانکاری بخشنامه 173073 نحوه تعدیل مستندات راهنمنای حذف پیشنهادهای مالی نامتناسب راهنمای تشخیص صلاحیت پیمانکاران دستورالعمل نحوه درخواست تجديدنظر در نرخ پيمان‌ها نحوه چیدمان پرونده پیمانکاری حد نصاب معاملات سال 89 مستندات حذف پیشنهاد نامتناسبqcbc حداکثر مبلغ مناسب در پایه ها و رشته های اشخاص حقیقی حذف پیشنهاد مالی نامتناسبqcbc

منوی اصلی
صفحه اصلی
معرفی
چشم انداز
اعضاء و چارت سازمانی
ماشین آلات و تجهیزات
پروژه های راه و ترابری
پروژه های آب و فاضلاب
پروژه های ساختمانی
پروژه های متفرقه
تحقیقات و مقالات
تقدیر نامه ها
گواهینامه ها
روند مدیریت کیفیت
گالری تصاویر پروژه ها
سیستم دبیرخانه
سیستم کنترل پروژه ها
تماس با ما